Projekt - Občina po meri invalida

datum: 18.09.2011

kategorija: Občina po meri invalida

Skupaj z Mestno občino Nova Gorica ob sodelovanju z drugimi invalidskimi organizacijami - organiziramo Okroglo Mizo "OBČINA PO MERI INVALIDA" - v SREDO 28. septembra 2011 ob 10 uri v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 Okrogla miza Občina po meri invalidaProgram okrogle mize - Občina po meri invalida

10.00

Uvodni pozdrav Mestna občina Nova Gorica: gospod Matej Arčon, župan.

10.05

Predstavitev Direktorata za invalide Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: mag. Cveto Uršič, sekretar

10.20

Predstavitev projekta Občina po meri invalidov Zveza delovnih invalidov Slovenije: Gospa Zora Tomič - prof, predsednica projektnega sveta Občina po meri invalidov pri Zvezi delovnih invalidov Slovenije

10.35

Predstavitev Sveta za invalide Mestne občine Nova Gorica Svet za invalide Mestne občine Nova Gorica: gospod Aleksander Grum, predsednik

10.50

Predstavitev Analize o položaju invalidov v Mestni občini Nova Gorica Medobčinsko društvo invalidov Goriške: mag. Valter Adamič, predsednik

11.20

Razprava

 

Projekt "Občina po meri invalida" temelji AGENDI 22 (priložena v pdf) in resoluciji OZN.

V veliko pomoč nam je bil opomnik za podporo vodenja projekta (priložen v pdf) in bogate izkušnje, ki smo jih pridobil s sodelovanje z sordnimi društvi delovnih invalidov, ki so nam s svojimi dejanji dokazovali, da je "mali čovek" z posebnimi potrebami (ker je invalid) "velik človek", ki bogati okolje v katerem živi in dela.

V okviru priprav na projekt "Občina po meri invalida" smo skozi vsa tri leta sledili Pravilnik o pridobitvi listine OBČINA PO MERI INVALIDA (Priloga pdf). Prilagamo tudi knjižno izdaja publikacije "Primer dobre prakse - Občina po meri invalidov", ki jo je izdala Zveza delovnih invalidov Slovenije.

 

V okviru priprav na okroglo mizo "Občina po meri invalid" prilagamo GRADIVO "delovni osnutek" Analize o položaju invalidov v Mestni občini Nova Gorica (prilagamo dokument v pdf datoteki).

Veseli bomo slehernega vašega prispevka, pobude, predloga dopolnitve analize in v tej povezavi oblikovanja  nalog za izbolšanja položaja invalidov v življenskem in delovnem okolju Mestne občine Nova Gorica.

Dostop do spletnih strani invalidskih organizacij v Mestni občini  Nova Gorica: 

 MESTNA OBČINA NOVA GORICA - OBČINA PO MERI INVALIDA

Mestna občina Nova Gorica je kot druga občina na Primorskem (Severna Primorska, Južna Primorska; in Notranjska – skupaj 25 občin)  na temelju sklepa župana v letu 2007 imenovala 10 članski svet za invalide pri MO Nova Gorica sestavljen iz predstavnikov  invalidskih organizacij, predstavnika Centra za socialno delo in predstavnikov Mestne občine Nova Gorica. Svet za invalide pri MO Nova Gorica je imel svojo prvo ustanovno sejo 26.11.2008 na kateri je svet izvolil predsednika sveta za invalide pri MO Nova Gorica. V obdobju do 31.12.2010 je svet za invalide imel 6 redne in eno korespondenčno sejo v prvem mandatu in 2 seji do 20. septembra v novem mandatu.

 Že na svoji drugi redni seji Sveta za invalide pri MO Nova Gorica dne 08.04.2009 je bil sprejet sklep, da se županu MO Nova Gorica predstavi projekt »Občina po meri invalida« ter, da se predlaga, da pristopimo k pripravam za kandidaturo za pridobitev listine »Občina po meri invalida«.

V Okviru teh priprav je bil sprejet sklep, da se odpre javno razpravo »Vsem invalidskim in humanitarnim društvom, organizacijam in inštitucijam (ki delajo za invalide) se pošlje pobudo za evidentiranje predlogov za pripravo delovnega načrta »Sveta za invalide Mestne občine Nova Gorica« 2009 – 2010. Akcijski načrt se bo oblikovan na podlagi odziva in na podlagi mnenja o pristopu k projektu »Občina Po meri invalida« Kot rezultat javne razprave (med invalidskimi in humanitarnimi organizacijami, inštitucijami MO Nova Gorica smo oblikovali 32 predlogov in pobud, ki bodo izboljšale kvaliteto življenja invalidov v življenjskem in delovnem okolju. Na 3. seji Sveta za invalide pri MO Nova Gorica, nas je načelnik oddelka za družbene dejavnosti g Vladimir Perunčič seznanil, da MO Nova Gorica pristopi k aktivnostim za pridobitev listine Občina po meri invalida. Postavil je zahtevo, da je potrebno najprej pripraviti analizo sedanjega stanja na tem področju ter na podlagi te analize pripraviti akcijski načrt. Na sami seji je podžupanja mestne občine ga. mag. Darinka Kozinc dala podporo projektu Občina po meri invalida. Na 3 seji sveta za invalide pri MO Nova Gorica je bil sprejet sklep, da se v okviru projekta »Občina po meri invalida« oblikuje delavna skupina za pripravo analizo stanja invalidov v občini ter da se na tej osnovi pripravi akcijski načrt. Na temelju 3 seje sveta za invalide pri MO Nova Gorica smo imeli ustanovni sestanek delovne skupine za pripravo analize o položaju invalidov v Mestni občini Nova Gorica. V pripravo analize stanja, ki bo osnova za pripravo akcijskega načrta, smo 15 vsebinskih poglavij razdelili med nosilce posameznih področij (predstavnike invalidskih organizacij, športno društvo invalid; Regijsko razvojno agencijo; Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe, Oddelek za okolje in prostor in Oddelke za gospodarstvo pri MO Nova Gorica).

Aktivnosti mestne občine Nova Gorica na področju invalidske problematike v leti 2008-2011:

  • Svet za invalide pri MO Nova Gorica je imel svojo ustanovno sejo
  • Mestna občina Nova Gorica je preko sveta za invalide pri MO Nova Gorica odprla javno razpravo o predlogu Zakona o izenačevanju možnosti invalidov. V ta namen je na spletnem portalu MO Nova Gorica »izobesila«
  • Predlog novega zakona o izenačevanju možnosti invalidov ter pozvala vse invalidske organizacije, naj posredujejo predlogo in pobude za dopolnitev tega predloga zakona. Tako pridobljene predloge in pobude je poslala na Sekretariat skupnosti občin Slovenije in na Direktorat za invalide pri MDDSZ
  • Mestna občina Nova Gorica je imenovala delovno skupino za pripravo analizo in na tej osnovi akcijskega načrta za obravnavo na seji občinskega sveta MO Nova Gorica
  • Sodelovanje predsednika Sveta za invalide pri MO Nova Gorica na 32 seji občinskega sveta Mestne občine Nova Gorica na kateri je bil zavrnjen predloga odloka o koncesiji za opravljanje lokalne javne službe za urejanje in čiščenje javnih površin, je prispeval k spremembi odloka v smeri ohranjanje stanja zaposljivosti invalidov v okviru invalidskega podjetja »Želva«.
  • Oddelek za infrastrukturo je pooblastil Društvo MDI Goriške za izvaja vse koordinacijske procese (obravnava prošenj; določitev mikrolokacije in nadzor nad izvedbo izdelavo parkirnega mesta za invalide) pri postavitvi parkirnih mest za invalide na parkirnih površinah ob stanovanjski blokih in javnih inštitucijah – športnih objektih.

 

V novem mandatu  smo po manjši prenovi Sveta za invalide pri Mestni občini Nova Gorica (v juniju 2011) ob vsestranski podpori g. Mateja Arčona - Župana Mestne občine Nova Gorica začeli ob sodelovanju vseh inštitucij (Šolstvo, Zdravstvo, pokojniski Sitem, Center za socialno delo, Zavod za zaposlovanje, Strokovne službe občine) oblikovati - analizo položaja invalidov v Mestni Občini Nova Gorica. Če je bilo prvo obdobje v znamenju dogovarjanja in usklajevanja med invalidskimi organizacijami, je postalo drugo obdobje v znamenju sodelovanja vseh sistemskih, političnih in goospodarskih subjektov občine. Priča smo zasnovi strateškega razvoja načrtnega delovanja za invalide in z invalidi na območju Mestne občine Nova Gorica.

 

Uvrstitev med kandidate za pridobitev listine Občina po meri invalida v letu 2012 pomeni za vse sodelujoče v projektu dodatna spodbuda in hkrati strokovna pomoč v okviru projektnega sveta Občina po meri invalida.  Za nas invalide pa to predstavlja priložnost, za prijaznejše okolje do problemov invalidov v življenjskem in delovnem okolju.

 Sama listina  »Občina po meri invalida« je simbolika. Za nas invalide prestavlja ta simbolika, dejansko izboljšanje pogojev za delo in življenje slehernega invalida in to ne glede na vrsto telesne okvare in v tej povezavi omejitve s katerimi se srečujemo invalidi v življenjskem in delovnem okolju.

 V pričakovanju, da  bo Mestna Občina Nova Gorica pridobila LISTINO »Občina po meri invalida" v letu 2012 druga »svetleča zvezda« na Primorskem, ki kaže pot ostalim invalidom na Primorskem za ustvarjanje pogojev sreče za invalide v življenjskem in delovnem okolju.

V pričakovanju vasega prispevka za dobrobit invalidov!

 

                                                                                                     Predsednik

                                                                                             Društva MDI Goriške

                                                                                            Mag. Valter ADAMIČ