Okrogla miza

datum: 03.07.2016

kategorija: Aktualne novice

29 junija 2016 smo v Bukovci Volčje Dragi izvedli OKROGLO MIZO Zaposlovanje invalidov

OBČINA RENČE VOGRSKO, OBČINA MIREN KOSTANJEVICA, MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORIŠKE

»Zaposlovanje invalidov v občinah Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko«.

Bukovica, 29. junij 2015. Občini Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko sta skupaj organizirali okroglo mizo »Zaposlovanje invalidov v občinah Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko« kot odraz prizadevanj obeh občin, da bi tudi na področju vključevanja invalidov v delovno okolje odigrali povezovalno vlogo med izvajalci aktivne politike, delodajalci in osebami s posebnimi potrebami.

 Invalidi so težje zaposljiva skupina izpostavljena neenakostim in zapostavljanju. Država jim poskuša pomagati s kvotnim sistemom kot ukrepom pozitivne diskriminacije zaposlovanja invalidov. Kvotni sistem je sistem obveznosti delodajalcev, da zaposlujejo določen delež invalidov glede na celotno število zaposlenih v podjetju. Spodbude, ki jih nudi država pri tem pomagajo, vendar so v veliki večini predsodki delodajalcev zavora, ki zmanjšuje učinkovitost ukrepov. Posledično je število novo zaposlenih invalidov nižje kot bi lahko bilo.

       Predavatelji okrogle mize zaposlovanje invalidov          Priagojena delavna mesta          Udeleženci okrogle mize - zaposlovanje invalidov

»Pravica do dela predstavlja eden od ključnih temeljev temeljnih človekovih pravic, na katerih gradi oseba s posebnimi potrebami človeka vredno življenje.« je povedal koordinator dogodka mag. Valter Adamič z MDI Goriške in poudaril: »Naš cilj je, da v »Akcijske načrte OBČINA PO MERI INVALIDOV« obeh občin vgradimo vaše predloge in pobude, da bi »invalid« postal ekonomsko učinkovit na delovnem mestu, da bi s svojim delom gradil »srečo« sebi in  v okolju kjer dela in živi.« 

 Cilji okrogle mize so bili:

 • Okrepiti vezi med invalidskimi podjetji, VDC in poslovnimi partnerji na drugi strani
 • Obrtnike, male podjetnike informirati o sistemskih spodbudah pri zaposlovanju invalidov (nagrade, oprostitev prispevkov, prilagoditve delovnih mest...)
 • Predstaviti vlogo občine pri spodbujanju zaposlovanja invalidov 

 Lahko občina in lokalna skupnost spodbudita zaposlovanje invalidov?

Sodelujoči so na okrogli mizi prišli do sklepa, da manjka načrtno povezovanje med nevladnimi organizacijami, javnim sektorjem, državo in delodajalci pri reševanju problematike zaposlovanja invalidov. Tako bi lažje prišli do novih inovativnih rešitev pri zaposlovanju. Podani so bili predlogi, da naj občina spodbuja zaposlovanje invalidov z intenzivnejšimi aktivnostmi na področju osveščanja in spodbujanja delodajalcev pri zaposlovanju invalidov. Potrebno jim je predstaviti prednosti zaposlovanja invalidov z vidika znanj, spretnosti in hendikepa, sistem spodbud zaposlovanja, pomen preprečevanja poklicnih bolezni in prilagoditev delovnih mest. Prav tako naj bi se občinska uprava večkrat posluževala instrumenta politike zaposlovanja invalidov preko javnih del ter intenzivneje podprla prizadevanja za ustanavljanje zaposlitvenih centrov.

»Kvotni sistem zagotavlja osnovni ukrep zaposlovanja invalidov. Vendar je zaželeno, da se na ravni lokalne skupnosti povežejo vsi akterji in podprejo zaposlovanje invalidov z ukrepi, ki rešujejo lokalne specifike in nadgrajujejo aktivno politiko zaposlovanja. S skupnimi močmi lahko naredimo več za boljšo prihodnost zaposlovanja invalidov!« je dogodek zaključila Tanja Dular, sekretarka Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja na MDDSZ.

 V sosednjih občinah Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko poteka projekt »Občina po meri invalida« v sodelovanju s pobudnico projekta, Zvezo delovnih invalidov Slovenije. Občina Renče-Vogrsko je listino prejela v decembru 2015, občina Miren-Kostanjevica pa je v postopku pridobitve listine. Kot sosedi želita pri projektu obe občini sodelovati na čim več področjih.   V projekt so vključena številna lokalna društva invalidov in posamezni strokovnjaki s področij zdravstvenega in socialnega varstva, zaposlovanja ter drugih javnih storitev, ki pomagajo nadgrajevati obstoječe in graditi nove pristope na področju prilagajanja javnih storitev potrebam invalidov. Nove rešitve, ki temeljijo na večjem sodelovanju deležnikov v procesu bodo nedvomno prispevale k cilju projekta: zmanjšati ovire invalidom do javnih storitev in povečati kakovost njihovega življenja.

Več o projektu in poteku najdete na spletni strani obeh občin.

   

ga.  Martina KAVČIČ je predstavila sistem "Aktivne politike zaposlovanja", ki jo izvaja ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE OE Nova Gorica. Ob tem je še predstavila statistične podatke o iskalcih zaposlitve in zaposlovanje invaldov po letih --> prilagamo pdf slaide.

ga. Tanja DULAR nas je na okrogli mizi presenetila z napovedjo, da bo MDDSZ in enakih možnosti izdalo pozitivno odločbo o ustanovitvi prvega zaposlitvenega centra na Severnem Primorskem. V naše kraje - na Vogrskem je priletela prva lastovka upanja za osebe s posebnimi potrebami, ki lahko delajo le v takih zaposlitvenih centrih. SPREJMITE NAŠE ČESTITKE --> Prilagamo IZJAVO ZA JAVNOST.

ga. Ines KOSOVEL - vodja oddelka zavarovanj pri SPIZ - OE Nova Gorica nam je predstavila sistem poklicne rehabilitacije - posredujemo kazalnik 

ga. Loredana KLINKON HVALA  - strokovna sodelavka IP Posočje na je predstavila program poklicne in zaposlitvene rehabilitacije, ki ga izvaja na temelju koncesije podeljene s strani države. Vsebino programa zaposlitvene rehabilitacije predstavljamo na njihovih spletnih straneh

Na območju Severnoprimorske pokrajine imajo podeljeno koncesijo za izvajanje programa poklicne in zaposlitvene rehabilitacije naslednja podjetja:

Postopek poklicne rehabilitacije vodi Zavod zta pokojninsko in invalidsko zavarovanje OE Nova Gorica

Postopek zaposlitvene rehabilitacije vodi Zavod RS za zaposlovanje OE Nova Gorica

 

 Na okrogli mizi so sodelovali:

 • Predstavniki MDDSZ – Direktorat za invalide
 • Predstavniki Občin Miren-Kostanjevica in Občin Renče-Vogrsko
 • Predstavniki GZS – Območna zbornica za Severne Primorske
 • Predstavniki Območna obrtno–podjetniška Zbornica Nova Gorica
 • Predstavniki Invalidsko podjetja Posočje (koncesionarji za storitve poklicne in zaposlitvene rehabilitacije)
 • Predstavniki Društva invalidov, ki delujejo v obeh občinah
 • Predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje OE Nova Gorica
 • Predstavniki Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje OE Nova Gorica
 • Člani sveta za invalide Občin Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko
 • Predstavniki Rdečega križa in društva KO-RAK.

 ***

 Pripravil:

Marko Štanta