OPROSTITEV PLAČEVANJA RTV-PRISPEVKA

Kdo je oproščen plačila RTV-prispevka? (na vrh)

Zakon o Radioteleviziji Slovenija določa, da lahko uveljavljajo oprostitev plačila RTV-prispevka naslednje kategorije fizičnih oseb:

a. socialno ogroženi;
b. invalidi, ki imajo ugotovljeno 100% telesno okvaro;
c. invalidi z nižjim odstotkom ugotovljene telesne okvare, toda le v primeru, če prejemajo dodatek za postrežbo in tujo pomoč;
d. osebe, ki so trajno izgubile sluh.

Za socialno ogrožene štejejo prejemniki denarne socialne pomoči na podlagi odločbe Centra za socialno delo in prejemniki varstvenega dodatka na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Oproščeni so za enako obdobje, za katero so upravičeni do prejemanja socialne pomoči oz. varstvenega dodatka.

Iz razloga invalidnosti lahko zavezanci uveljavljajo oprostitev le na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali drugega organa, ki ugotavlja stopnjo invalidnosti. Za gluhe osebe, pri katerih odločba ali sklep ne potrjujeta trajne izgube sluha, potrebujemo za obravnavo vloge tudi izvedensko mnenje, na podlagi katerega sta bila odločba ali sklep izdana. Oprostitev iz razloga invalidnosti je trajna.

Oprostitev plačila ni prenosljiva, zato je potrebno v primeru, da pogoje izpolnjuje družinski član, ki ni zavezanec za plačilo RTV-prispevka, najprej urediti spremembo plačnika (obrazec »sprememba plačnika med člani družine«).

Če izpolnjujete zgoraj navedene pogoje lahko podate vlogo na naslednjem obrazcu Vloga za oprostitev.

 

 

Odšel sem v dom za starejše občane. Ali lahko odjavim RTV-prispevek? (na vrh)

V kolikor se zavezanec za plačilo RTV-prispevka preseli v dom za starejše občane in vzame s sabo svoje sprejemnike, je dolžan sporočiti novi naslov, ostaja pa zavezanec za plačilo RTV-prispevka. Če svojih sprejemnikov ne vzame s sabo in doma ni več nikogar drugega, ki bi jih uporabljal, je potrebno narediti odjavo sprejemnikov, ki je trajna ob predložitvi potrdila o sprejemu v dom starejših občanov. V primeru, da na starem naslovu prebiva še katera druga oseba, ki sprejemnike uporablja, je potrebno narediti spremembo zavezanca za plačilo RTV-prispevka. To lahko storite tudi z obrazcem na naši spletni strani.