OPROSTITEV PLAČEVANJA RTV-PRISPEVKA

Kdo je oproščen plačila RTV-prispevka?

Zakon o Radioteleviziji Slovenija določa, da lahko uveljavljajo oprostitev plačila RTV-prispevka naslednje kategorije fizičnih oseb:

  • socialno ogroženi;
  • invalidi, s 100% telesno okvaro;
  • invalidi z manj kot 100% telesno okvaro, če jim je priznana tudi pravica do dodatka za postrežbo in tujo pomoč;
  • osebe, ki so trajno izgubile sluh.

Za socialno ogrožene štejejo prejemniki denarne socialne pomoči na podlagi odločbe Centra za socialno delo in prejemniki varstvenega dodatka na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Oproščeni so za enako obdobje, za katero so upravičeni do prejemanja socialne pomoči oz. varstvenega dodatka.

Iz razloga invalidnosti lahko zavezanci uveljavljajo oprostitev le na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali drugega organa, ki ugotavlja stopnjo invalidnosti. Za gluhe osebe, pri katerih odločba ali sklep ne potrjujeta trajne izgube sluha, potrebujemo za obravnavo vloge tudi izvedensko mnenje, na podlagi katerega sta bila odločba ali sklep izdana. Oprostitev iz razloga invalidnosti je TRAJNA.

Oprostitev plačila ni prenosljiva, zato je potrebno v primeru, da pogoje izpolnjuje družinski član, ki ni zavezanec za plačilo RTV-prispevka, najprej urediti spremembo plačnika (obrazec 2)

PRENESITE OBRAZEC

Če izpolnjujete zgoraj navedene pogoje lahko podate vlogo na priloženem obrazcu 1.

PRENESITE OBRAZEC