Olajšave za invalide pri nakupu avtomobila – DAVEK NA MOTORNA VOZILA

Nekatere skupine invalidov so oproščene plačila davka od cestnih motornih vozil. Tako določa Zakon o davku na motorna vozila (Uradni list RS št. 97/2004). Davek se ne plačuje od vozil, ki so kupljena za prevoz invalidov, in sicer:

 • od enega novega osebnega vozila z delovno prostornino bencinskega motorja do 1800 cm3 in dizelskega motorja do 1900 cm3;
 • od enega novega osebnega vozila z delovno prostornino bencinskega motorja do 2000 cm3 in dizelskega motorja do 2200 cm3 za novi osebni avtomobil z avtomatskim menjalnikom;
 • od kombi vozila, posebej prirejenega za prevoz invalidov na invalidskem vozičku, ki ga največ enkrat v petih letih lahko kupijo invalidske organizacije in osebe, ki imajo vozniško dovoljenje ali jim je potrebna pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje.

To pravico lahko uveljavljajo:

 • osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice nastala najmanj 80-odstotna telesna okvara;
 • osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
 • osebe z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po zakonu o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb;
 • otroci z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju, ki jih zdravstveni zavodi spremljajo kot rizične v razvoju.

 

Oprostitev za osebe se uveljavlja različno glede na vrsto prizadetosti:

 • po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije;
 • na podlagi odločbe o priznanem statusu invalida oziroma odločbe pristojnega centra za socialno delo, izdane na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
 • na podlagi potrdila zdravstvenega doma oziroma zdravstvenega zavoda, ki opravlja specialistično pediatrično dejavnost.

Oprostitev za invalidske organizacije se uveljavlja na podlagi potrdila Urada Vlade Republike Slovenije za invalide.

V prometno dovoljenje tako kupljenega oziroma uvoženega avtomobila se vpiše, da je za kupljeno vozilo uveljavljeno povračilo davka.

Zakon določa tudi, da če invalidska organizacija, invalid oziroma njegovi starši ali skrbniki prodajo osebni avtomobil ali ga brezplačno ali kako drugače odtujijo pred potekom petletnega roka od dneva nakupa oziroma uvoza, morajo plačati davek v višini davka, za katerega se je zahtevalo vračilo, in pripadajoče obresti od dneva nakupa oziroma od dneva uvoza do dneva plačila davka.

Če je bil osebni avtomobil poškodovan v prometni nesreči za več kot 70 % tržne vrednosti na dan plačila, se sme poškodovani avtomobil prodati, ne da bi bil plačan davek.

Če invalid umre pred potekom petletnega roka od dneva nakupa oziroma uvoza avtomobila, smejo zakoniti dediči prodati osebni avtomobil, ki so ga podedovali, ne da bi plačali davek.

Če upravičenci niso vozniki, lahko v njihovem imenu motorno vozilo vozijo starši oziroma skrbnik ali osebe, ki imajo pri sebi pisno pooblastilo upravičenca, njegovih staršev oziroma skrbnika, brez obvezne navzočnosti invalida v motornem vozilu.

Oprostitev plačila letne dajatve za vozila – CESTNE TAKSE – za prevoz invalidov


Odločbo o oprostitvi plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidke oziroma invalida v cestnem prometu izda upravna enota na osnovi vloge vložnika, ali vložnice, ki izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu.

Pri vložitvi prve vloge se plača znesek letne dajatve. Če je izdana pozitivna odločba, upravna enota upravičenki, ali upravičencu povrne znesek na njegov transakcijski račun.

 KDO JE UPRAVIČEN OBROSTITVE CESTNE TAKSE

Oprostitev plačila letne dajatve se lahko uveljavi za osebna vozila z motorjem delovne prostornine bencinskega motorja do vključno 1800 ccm in dizelskega motorja do vključno 1900 ccm, osebna vozila z avtomatskim menjalnikom z delovno prostornino bencinskega motorja do vključno 2000 ccm in dizelskega motorja do vključno 2200 ccm ter za osebna vozila, prirejena za prevoz invalidke oziroma invalida na invalidskem vozičku, pod pogojem, da se vozila iz tega odstavka uporabljajo

1. Za prevoz oseb, pri katerih je ugotovljena

 • najmanj 80 % telesna okvara
 • ali 80 % vojna invalidnost,
 • ter oseb, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60 % telesna okvara ali 60 %vojna invalidnost;

2. Oseb, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;

3.  Oseb z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo,
ki jim je priznana invalidnost po predpisih o družbenem varstvu telesno
in duševno prizadetih oseb in

4.  Otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki jih zdravstveni
zavodi spremljajo kot rizične v razvoju.

POSTOPEK – KAKO PRIDOBIMO PRAVICO DO OPROSTITVE PLAČILA CESTNE TAKSE

Vloga za oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov se vloži pri katerikoli upravni enoti v pisni ali elektronski obliki.

Vloga za uveljavljanje oprostitve plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov se lahko vloži tudi pri nosilcu javnega pooblastila za registracijo vozil, določenem na podlagi zakona, ki ureja varnostcestnega prometa.

Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov se uveljavlja na podlagi:

1) Odločbe izdane na podlagi mnenja izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije, oziroma odločbe, izdane na podlagi predpisov
o vojnih invalidih, upoštevajoč izvid in mnenje pristojne zdravniške komisije.

2) Oprostitev plačila letne dajatve se za polnoletne upravičenke, oziroma
upravičence uveljavlja na podlagi odločbe o priznanem statusu invalida
v skladu s predpisi o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb.

3) Za mladoletne upravičence se oprostitev uveljavlja na podlagi odločbe
pristojnega centra za socialno delo, izdane na podlagi izvedenskega mnenja o
razvrščanju otrok in mladostnikov
, oziroma odločbe o usmeritvi, ki jo izda
območna enota zavoda Republike Slovenije za šolstvo, izdane na podlagi
strokovnega mnenja Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, oziroma

4) Potrdila, ki ne sme biti starejše od šestih mesecev, zdravstvenega doma oziroma
pravne ali fizične osebe s koncesijo za opravljanje specialistične pediatrične
dejavnostiali na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo o priznanju
dodatka za nego otroka.

Oprostitev plačila za invalidske organizacije se uveljavlja na podlagi potrdila o statusu invalidske organizacije, ki ga izda ministrstvo, pristojno za invalide. Invalidska organizacija lahko uveljavlja oprostitev plačila letne dajatve za več vozil, ki se uporabljajo za prevoz oseb.

Oprostitev plačila letne dajatve lahko polnoletni upravičenec uveljavlja za eno vozilo, registrirano na svoje ime. Za poslovno nesposobne polnoletne upravičence lahko oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na svoje ime uveljavlja upravičencev skrbnik, pri katerem upravičenec živi. Za mladoletne upravičence lahko oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na svoje ime, uveljavljajo upravičencevi starši, kadar otrok neželi pri obeh starših, pa tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma druga oseba, ki dokaže, da otrok živi

PREDELAVA MOTORNEGA VOZILA ZA INVALIDE

 

 • osnova so zakonski predpisi (Uradni list RS)
 • načela: varnost, enostavnost uporabe, lahko vozi tudi zdrava oseba,
 • brezplačen pregled (napotnica), pooblaščen izvajalec je URI-SOČA,
 • test na avtomobilskem simulatorju – Mediatesterju,
 • individualna prilagoditev na podlagi ocene sposobnosti.

Končno je z 13.oktobrom 2014 stopil v veljavo

========== DOKUMENTI VEZANI NA PRAVILNIK ===============

========== DOKUMENTI VEZANI NA PRAVILNIK ==============

 

PRAVILNIK O TEHNIČNIH PRIPOMOČKI IN PRILAGODITVI VOZILA 

III. PRILAGODITEV VOZILA

10. člen

(upravičenci do prilagoditve vozila)

(1) Do prilagoditve vozila so upravičene gibalno ovirane osebe, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ki lahko uveljavljajo pravice po predpisih, ki urejajo invalidsko ter zdravstveno varstvo in zavarovanje in lahko sami upravljajo samo prilagojeno vozilo (v nadaljnjem besedilu: upravičenec do prilagoditve vozila – voznik) ali sami ne upravljajo vozila, prilagoditev pa je nujno potrebna za vstopanje in varno vožnjo (v nadaljnjem besedilu: upravičenec do prilagoditve vozila – sopotnik).

(2) Seznam prilagoditev vozila in posebni pogoji za prilagoditev vozila (v nadaljnjem besedilu: lista prilagoditev vozila) so kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.

11. člen

(vloga za uveljavljanje pravice do prilagoditve vozila ali nakupa novega prilagojenega vozila)

(1) Vlogo za uveljavljanje pravice do prilagoditve vozila ali sofinanciranja nakupa novega prilagojenega vozila (v nadaljnjem besedilu: vloga) vlagatelj vloži na kateri koli upravni enoti.

(2) Vloga mora vsebovati:

 • ime in priimek vlagatelja, EMŠO, naslov prebivališča,
 • navedbo o invalidnosti ali telesni okvari,
 • navedbo o priznanem statusu invalida po zakonu, ki ureja družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, če vlagatelj status ima,
 • navedbo o prejemanju denarne socialne pomoči, če jo ob vložitvi vloge prejema,
 • naziv prilagoditve vozila, ki jo želi uveljavljati,
 • podatke o vozilu, za katero se uveljavlja pravica do prilagoditve (znamka vozila, identifikacijska številka avtomobila – številka šasije) ali izjavo, da želi nabaviti novo prilagojeno vozilo, in
 • datum vložitve in podpis vlagatelja ali zakonitega zastopnika.

(3) Upravna enota izvedenca posameznika izbere iz liste izvedencev, ki jih je s sklepom imenoval minister.

(4) Ko upravna enota prejme vlogo upravičenca, v 15 dneh zaprosi izvedenca posameznika ali Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča (v nadaljnjem besedilu: inštitut), da pripravi načrt predelave ali prilagoditve vozila oziroma ugotovi, ali ima novo prilagojeno vozilo prilagoditve, ki jih upravičenec potrebuje.

12. člen

(izdelava načrta prilagoditve vozila za enostavnejše prilagoditve)

(1) Način prilagoditve vozila za upravičenca do prilagoditve vozila – voznika ali za upravičenca do prilagoditve vozila – sopotnika, za enostavnejše prilagoditve vozila, katerih skupna vrednost ne presega 1000 eurov, določi v skladu s predpisi, ki urejajo varnost v cestnem prometu, izvedenec posameznik. Kadar izvedenec posameznik pri izdelavi izvedenskega mnenja oceni, da gre za zahtevnejšo prilagoditev, o tem obvesti upravno enoto, ki izdelavo načrta prilagoditve vozila poveri inštitutu.

(2) Rok za izdelavo načrta enostavnejše prilagoditve vozila je 15 dni od dne, ko upravna enota odstopi celotno dokumentacijo izvedencu, izbranemu z liste izvedencev.

(3) Listo izvedencev določi minister na predlog inštituta. Izvedenec je lahko zdravnik ustrezne specialnosti z znanji s področja invalidskega varstva.

(4) Lista izvedencev se objavi na spletni strani ministrstva.

(5) Minister s sklepom določi cenik za izdelavo načrta prilagoditve vozila za enostavnejše prilagoditve.

13. člen

(izdelava načrta prilagoditve vozila za zahtevnejše prilagoditve)

(1) Način prilagoditve vozila za upravičenca do prilagoditve vozila – voznika ali za upravičenca do prilagoditve vozila – sopotnika, za zahtevnejše prilagoditve, katerih skupna vrednost je nad 1000 eurov ali za nakup novega prilagojenega vozila izdela v skladu s predpisi, ki urejajo varnost v cestnem prometu, inštitut.

(2) Načrt prilagoditve vozila za zahtevnejše prilagoditve izdela v okviru inštituta multidisciplinarna skupina strokovnjakov (v nadaljnjem besedilu: skupina).

(3) Na podlagi funkcijskih in drugih sposobnosti upravičenca do prilagoditve vozila – voznika se skupina odloči za potrebno prilagoditev vozila ter jo podrobno opiše in v dokumentacijo vpiše mednarodne kode predelav. Glede potrebne prilagoditve vozila je skupina dolžna določiti prilagoditev, ki je za upravičenca do prilagoditve vozila funkcionalna, vendar najcenejša. Zahtevnejše elektronske prilagoditve morajo biti posebej in podrobno utemeljene (na listi prilagoditev vozila označeno kot “IP”). Ob nakupu novega prilagojenega vozila, skupina ugotovi, ali so prilagoditve novega vozila za uporabnika primerne.

(4) Kadar upravičenec do prilagoditve vozila – voznik že ima prilagojeno vozilo in poda vlogo za novo prilagoditev, se ne opravi celotna ocena iz prejšnjega odstavka. Skupina v takem primeru opravi le oceno ustreznosti dodatne prilagoditve.

(5) Enako kot za upravičenca do prilagoditve vozila – voznika, skupina določi tudi pogoje za prilagoditev vozila upravičenca do prilagoditve vozila – sopotnika. V tem primeru skupina izhaja iz realnih potreb upravičenca do prilagoditve vozila – sopotnika, ki izhajajo iz narave in stopnje gibalne oviranosti in pripravi rešitev, ki je za upravičenca do prilagoditve vozila – sopotnika funkcionalna, vendar najcenejša.

(6) Izdelan in finančno ovrednoten načrt prilagoditve vozila, inštitut najpozneje v 30 dneh od prejema zaprosila pošlje upravni enoti.

(7) Minister s sklepom določi cenik za izdelavo načrta prilagoditve vozila za zahtevnejše prilagoditve.

14. člen

(odločba o prilagoditvi vozila)

(1) V odločbi o upravičenosti do prilagoditve vozila upravna enota odloči o pravici do prilagoditve vozila ali o višini sofinanciranja nakupa novega prilagojenega vozila, navede znamko in identifikacijsko številko vozila (številka šasije), odloči o vrsti in šifri prilagoditve, do katere je upravičenec upravičen, vrednosti posamezne prilagoditve vozila, navedene na listi prilagoditev vozila, v kateri se prilagoditev vozila sofinancira, plačniku prilagoditve in dobi trajanja prilagoditve vozila.

(2) Upravičenec do prilagoditve vozila lahko uveljavlja prilagoditev vozila pri kateremkoli izvajalcu prilagoditve vozila v Republiki Sloveniji.

15. člen

(vrednotnica za plačilo prilagoditve vozila)

(1) Po pravnomočnosti odločbe o priznanju pravice do prilagoditve vozila ali sofinanciranju nakupa novega prilagojenega vozila upravna enota upravičencu izda vrednotnico za plačilo prilagoditve vozila za sofinanciranje prilagoditve vozila ali za sofinanciranje nakupa novega prilagojenega vozila.

(2) Vrednotnica za sofinanciranje prilagoditve vozila vsebuje:

 • naziv upravne enote, ki je vrednotnico izdala,
 • številko vrednotnice, ki je sestavljena iz šifre upravne enote in petmestne zaporedne številke v letu ter številke odločbe upravne enote,
 • datum izdaje vrednotnice,
 • navedbo, da je to »vrednotnica za plačilo prilagoditve vozila«,
 • me in priimek upravičenca, EMŠO, naslov prebivališča,
 • navedbo, ali je plačnik vrednotnice ministrstvo ali Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad),
 • odstotek vrednosti prilagoditve vozila, ki se financira,
 • podpis odgovorne osebe in žig upravne enote,
 • dejansko skupno ceno vseh prilagoditev vozila,
 • skupni znesek sofinanciranja vseh prilagoditev vozila po specifikaciji – za plačilo plačniku,
 • specifikacijo izvedenih prilagoditev vozila skladno z listo prilagoditev vozila, ki za vsako posamezno prilagoditev vozila vsebuje: šifro posamezne prilagoditve vozila, naziv posamezne prilagoditve vozila, vrednost prilagoditve vozila z DDV, navedene na listi prilagoditev vozila, najvišjo vrednost sofinanciranja prilagoditve vozila z DDV, dejansko ceno posamezne prilagoditve vozila z DDV in ceno prilagoditve vozila, ki se sofinancira,
 • datum potrditve ustreznosti opravljene prilagoditve vozila,
 • podpis upravičenca ob izvedeni prilagoditvi vozila,
 • podpis in žig izvajalca prilagoditve vozila,
 • navedbo, da prilagoditev vozila sofinancira ministrstvo ali sklad in da je rok plačila določen skladno s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in
 • navedbo, da mora izvajalec prilagoditve vozila izpolnjeno vrednotnico priložiti ob izdaji računa za izvedbo prilagoditve vozila.

(3) Vrednotnica za sofinanciranje nakupa novega prilagojenega vozila vsebuje:

 • naziv upravne enote, ki je vrednotnico izdala,
 • številko vrednotnice, ki je sestavljena iz šifre upravne enote in petmestne zaporedne številke v letu ter številke odločbe upravne enote,
 • datum izdaje vrednotnice,
 • navedbo, da je to »vrednotnica za plačilo novega prilagojenega vozila«,
 • ime in priimek upravičenca, EMŠO, naslov prebivališča,
 • navedbo, ali je plačnik vrednotnice ministrstvo ali sklad,
 • odstotek vrednosti novega prilagojenega vozila, ki se sofinancira,
 • naziv in šifro prilagoditve vozila, iz katere je razvidno, da je upravičenec upravičen do nakupa novega prilagojenega vozila,
 • vrednost novega prilagojenega vozila z DDV, navedene na listi prilagoditev vozila,
 • najvišjo vrednost sofinanciranja novega prilagojenega vozila z DDV,
 • podpis odgovorne osebe in žig upravne enote,
 • dejansko ceno novega prilagojenega vozila z DDV in dejansko ceno istega tipa novega neprilagojenega vozila z DDV,
 • znesek financiranja novega prilagojenega vozila,
 • datum nakupa novega prilagojenega vozila,
 • podpis upravičenca ob prevzemu novega prilagojenega vozila,
 • podpis in žig dobavitelja novega prilagojenega vozila,
 • navedbo, da prilagoditev vozila sofinancira ministrstvo ali sklad in da je rok plačila določen skladno s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in
 • navedbo, da mora dobavitelj novega prilagojenega vozila izpolnjeno vrednotnico priložiti ob izdaji računa za izvedbo prilagoditve vozila.

(4) Upravna enota na vrednotnici za sofinanciranje prilagoditve vozila izpolni podatke iz prve do osme alineje drugega odstavka tega člena, izvajalec prilagoditve vozila pa podatke iz devete, desete, dvanajste, trinajste in štirinajste alineje drugega odstavka tega člena. Upravna enota izpolni tudi podatke iz prvega, drugega, tretjega in četrtega stolpca specifikacije, izvajalec prilagoditve vozila pa podatke iz petega in šestega stolpca specifikacije iz enajste alineje drugega odstavka tega člena.

(5) Upravna enota na vrednotnici za nakup novega prilagojenega vozila izpolni podatke iz prve do enajste alineje tretjega odstavka tega člena, dobavitelj novega prilagojenega vozila pa podatke iz dvanajste do šestnajste alineje tretjega odstavka tega člena.

(6) Za izvedbo vseh prilagoditev vozila, do katerih je upravičenec upravičen, upravna enota izda skupno vrednotnico, razen za nakup novega prilagojenega vozila pod šiframa PV 41 in PV 42, ko izda samostojno vrednotnico iz tretjega odstavka tega člena.

(7) Vrednotnico mora upravičenec unovčiti najpozneje v enem letu od izdaje vrednotnice.

(8) Obrazec vrednotnice iz drugega odstavka tega člena je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika, obrazec vrednotnice iz tretjega odstavka tega člena pa je kot priloga 5 sestavni del tega pravilnika.

(9) Na območjih, kjer živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, se vrednotnici iz drugega in tretjega odstavka tega člena izdata na obrazcu, na katerem je besedilo tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku.

16. člen

(doba trajanja)

(1) Doba trajanja prilagoditve vozila je obdobje, po katerem lahko upravičenec ponovno uveljavlja pravico do te prilagoditve in je določena na listi prilagoditev vozila. Teči začne z dnem, ko izvedenec posameznik ali skupina in upravičenec do prilagoditve vozila zapisniško ugotovita, da je prilagoditev vozila izvedena skladno z načrtom prilagoditve vozila.

(2) Če prilagoditev ni ustrezna, izvedenec posameznik ali skupina v skladu z načrtom prilagoditve vozila izvajalca prilagoditve vozila najpozneje v petih dneh od zapisniške ugotovitve iz prejšnjega odstavka pisno pozove k dopolnitvi ali popravi izvedbe prilagoditve vozila.

(3) Normalna in skrbna raba prilagoditve vozila je uporaba le-te v skladu z navodili proizvajalca.

17. člen

(zapisnik o ustreznosti opravljene prilagoditve vozila)

(1) Zapisnik o ustreznosti opravljene prilagoditve vozila iz prejšnjega člena pripravi izvedenec posameznik ali skupina.

(2) Zapisnik o ustreznosti opravljene prilagoditve vozila mora vsebovati:

 • priimek in ime upravičenca, naslov in EMŠO,
 • podatke o vozilu, na katerem je bila izvedena prilagoditev vozila (znamka vozila, identifikacijska številka vozila – številka šasije),
 • naziv prilagoditve, ki je bila izvedena,
 • podpis upravičenca do prilagoditve in
 • podpis in žig (če posluje z žigom) izvedenca posameznika ali inštituta ter datum izdaje zapisnika.

(3) Zapisnik, s katerim je ugotovljena ustrezna prilagoditev, izvedenec posameznik ali inštitut v petih dneh od pregleda pošlje upravičencu in izvajalcu prilagoditve vozila.

21. in 22 člen Z A K O N A O IZENAČEVANJU MOŽNOSTI INVALIDOV (ZIMI)

21. člen (plačilo stroškov prilagoditve vozila)

(1) Invalid, ki je zaradi invalidnosti gibalno oviran in lahko vozilo upravlja sam le, če je prilagojeno, lahko uveljavlja plačilo stroškov prilagoditve vozila enkrat na šest let.

(2) Izjemoma se invalidu lahko odobri plačilo stroškov prilagoditve vozila pred potekom šestih let, če dokaže, da je prilagoditev vozila nujna zaradi nastanka nove invalidnosti, bistvenega poslabšanja invalidnosti oziroma zaradi uničenja prilagojenega vozila.

(3) Do prilagoditve je upravičen tudi invalid, ki sam ne upravlja vozila, prilagoditev pa je nujno potrebna za vstop invalida v vozilo in varno vožnjo. V tem primeru lahko invalid uveljavlja stroške za naprave in pripomočke za premostitev višinske razlike pri vstopu v vozilo ter za ustrezne sisteme za pritrditev vozička v vozilo, in sicer enkrat na šest let.

(4) V pravilniku iz drugega odstavka 17. člena tega zakona se podrobneje opredelijo način prilagoditve vozila iz prvega odstavka tega člena, pogoji za prilagoditev, doba trajanja, standardi kvalitete prilagoditve in način vzdrževanja.

========================================================

 

22. člen (postopek za uveljavljanje plačila stroškov prilagoditve vozila)

(1) Vlogo za plačilo stroškov prilagoditve vozila

 • invalid, ki ni zaposlen, poda na ministrstvu, pristojnem za invalidsko varstvo,
 • zaposleni ali samozaposleni invalid pa pri skladu.

(2) Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča (v nadaljnjem besedilu: inštitut) individualno za vsakega invalida, kot izvedenec, pripravi natančno opisan načrt predelave oziroma prilagoditve vozila (v nadaljnjem besedilu: načrt prilagoditve vozila), pri čemer izhaja iz najenostavnejše, najcenejše, vendar funkcionalno učinkovite rešitve. Načrt mora biti tudi finančno ovrednoten.

(3) Inštitut pripravi načrt prilagoditve vozila ter izbere izvajalca prilagoditve za določeno vrsto vozil. Pri tem mora upoštevati načelo strokovnosti, racionalnosti in kakovosti. Izvajalca prilagoditve inštitut izbere v postopku oddaje javnega naročila. Inštitut mora v načrtu prilagoditve vozila navesti tudi datum, kdaj je invalid zadnjič uveljavil prilagoditev vozila.

(4) Inštitut mora načrt prilagoditve vozila pripraviti najpozneje v 30 dneh od dneva, ko ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, ali sklad inštitut zaprosi za pripravo načrta prilagoditve vozila.

(5) Sredstva za izdelavo načrta prilagoditve vozila se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. Stroški izdelave načrta prilagoditve vozila se plačujejo po cenah, ki jih določi minister, pristojen za invalidsko varstvo.

(6) Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, oziroma sklad na podlagi načrta prilagoditve vozila izda odločbo, s katero odloči o odobritvi plačila stroškov prilagoditve vozila.

(7) Sredstva za prilagoditev vozila se zagotovijo v višini 85% vrednosti posamezne prilagoditve. Za invalida, ki je prejemnik denarne socialne pomoči po predpisih, ki urejajo področje socialnega varstva, ter za invalide, ki jim je priznan status po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, se zagotovi plačilo stroškov prilagoditve vozila v celotni vrednosti stroškov posamezne prilagoditve vozila.

(8) Sredstva za prilagoditev vozila

 • invalida, ki ni zaposlen, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije,
 • za zaposlenega ali samozaposlenega invalida pa sredstva zagotavlja sklad.