V stavbi Občine Miren-Kostanjevica je dne 11.4.2017 potekala razširjena seja Sveta za invalide Občine Miren-Kostanjevica in koordinacije invalidskih organizacij s projektnim svetom Zveze delovnih invalidov Slovenije. Občino Miren-Kostanjevica je upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije uradno uvrstil med kandidatke za pridobitev listine »Občina po meri invalidov« za leto 2017. Aktivnosti za pridobitev listine »Občina po meri invalidov« so se začele izvajati takoj po nastopu mandata novoizvoljenega župana Mauricija Humarja. V januarju 2015 je župan izdal soglasje za pristop k projektu. Ustanovljena je bila operativna delovna skupina za izvajanje projekta. Prav tako sta bila ustanovljena Svet za invalide Občine Miren-Kostanjevica in Koordinacija invalidskih organizacij za občino Miren-Kostanjevica. Svet za invalide se redno sestaja in podaja priporočila za nadaljnje delo. V letu 2016 so predstavili Analizo stanja o položaju invalidov v Občini Miren-Kostanjevica, s katero se je občinski svet seznanil na svoji 22. redni seji 24. novembra lani. Prav tako so pripravili obsežen Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Miren-Kostanjevica za obdobje od leta 2017 do leta 2021, ki ga je občinski svet sprejel na isti seji v novembru 2016. V okviru projekta trenutno poteka v občinski stavbi prvi del 30-urnega tečaja znakovnega jezika za sporazumevanje z gluhimi in naglušnimi osebami za javne uslužbence iz naše občine in druge zainteresirane občane. Tečaj za sporazumevanje s slepimi osebami bo izveden v jeseni. Kandidatura občine pomeni še trajnejšo in močnejšo zavezo, da življenjsko in delovno okolje na vseh ravneh gradimo naklonjeno vsem skupinam občanov. Glede na smernice projekta »Občina po meri invalidov« pa še posebej dajemo poudarek na izboljšanju razmer občanov iz ranljivih skupin. »Skrb za ranljive je, skrb za vse nas. Zato podpiramo projekt v veri, da bo doprinesel k višji kakovosti življenja vseh naših občanov, ne le invalidov in starostnikov. « je poudaril župan občine Mauricij Humar in nadaljeval: »Kot majhna občina smo pri projektu angažirali vse javne in prostovoljne organizacije, ki delujejo v lokalni skupnosti. Pozornost smo ob invalidih namenili tudi starejšim občanom, saj imajo oboji številne skupne potrebe in težave. Vse predlagane aktivnosti v Akcijskem načrtu zajemajo obe skupini prebivalstva.« Projektni svet Zveze delovnih invalidov Slovenije je 11. aprila obiskal občino, kjer se je na razširjeni seji sestal s člani Sveta za invalide, člani koordinacije invalidskih organizacij ter predstavniki občine. Projektnemu svetu ZDIS smo predstavili Akcijski načrt in uresničevanje sklepov iz le-tega, ki smo si jih zadali za letošnje leto. Predsednik projektnega sveta ZDIS Rajko Žagar je ob tem izjavil: »Akcijski načrt vsebuje vsa področja življenja in dela ranljivih oseb, kar nas zelo veseli. Je dobra osnova za nadaljnje delo in primer dobre prakse za ostale občine.« Izvajanje konkretnih nalog iz akcijskega načrta za leto 2017 bo Zveza delovnih invalidov preverjala preko vsega leta. Jeseni bo komisija ocenila uspešnost izvajanja projekta in takrat bomo tudi podpisali Dogovor o vključitvi Občine Miren-Kostanjevica v izvajanje projekta »Občina po meri invalidov« za leto 2017.

Miren

Kategorije: Novice