Medobčinsko društvo invalidov Goriške izvaja program “POMOČ V SOCIALNI STISKI” predvsem skozi laično socialno pomoč “INVALID-INVALIDU” ko se invalid oz .njegova ožja družinska skupnost znajde v trenutku v socialni stiski ( izredni dogodki v družini, težja nesreča oziroma smrt v družinski skupnosti , invalid). Pomoč se nanaša v pretežni meri v obliki prostovoljnega dela – organizacije samopomoči med invalidi:

  • opravljanje gospodinjskih opravil
  • pomoč pri osebni higieni
  • obiski pri družinah invalidov
  • urejevanje – vzpostavljanje sistema socialne pomoči
  • aktiviranje Centra za socialno delo – pomoč na domu
  • izvajanje manjših vzdrževalnih del
  • odpravljanje arhitektonskih ovir na domu invalida
  • pomoč pri pridobivanju ortopetskih in drugih pripomočkov težko pokretnih oseb

Na lokalnem nivoju (Društva MDI Goriške) zagotavljamo intervencijska sredstva za premostitev trenutne socialne krize, ko so izkoriščeni že vsi drugi instrumenti socialne pomoči, lahko društvo na temelju sklepa komisije za socialna vprašanja odobri finančna sredstva v višini 100 € / leto. Za sofinaciranje (skupaj z občino) lahko financiramo dva meseca PRVO SOCIALNO POMOČ, ki jo izvaja pooblaščeni koncesionar.

 

V primeru, da je potrebno zagotavljati večja finančna sredstva za reševanje socialnih problemov (npr. prilagoditev sanitarij za težko pokretnega invalida, zagotavljanje pomoči ob elementarnih nesrečah, ko invalidi zaradi požara, poplav, izgube delavnega mesta, izgubijo svoj dom in vse dobrine, ko jim usahne temeljni vir finaciranja za zadovoljevanje eksistenčnih pogojev življenja, lahko društvo sproži postopek za pridobitev sredstev iz nacionalnega nivoja v okviru sredstev za izredne dogodke na socialnem področju, ki se združujejo na nivoju Zveze delovnih invalidov Slovenije.