mi_smo_vasa_pomoc.jpg

ZAGOTAVLJANJE PRAVIC NA OSNOVI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU

Medobčinsko društvo invalidov Goriške nudi vsem delovnim invalidom pravno pomoč pri varovanju pravic, ki izhajajo iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakona o delavnih razmerjih.

V letu 2013 je začel veljati nov zakon o Invalidskem pokojninskem zavarovanju ZPIZ-2 in novelacija zakona o delovnih razmerjih. V prilogi vam podajamo izvlečke predavanj, ki jih organizira Zveza delovnih invalidov Slovenije v okviru dvodnevnih seminarjev za zaposlene oz brezposelne invalide ter vodstva Društev delovnih invalidov. Zapiski se nahajajo v pdf formatu “Zakon ZPIZ-2 Zakon o delovnih razmerjihPRILAGAMO KAZALNIK – VODNIK PO PRAVICAH INVALIDOV – ki je ižšel v mesecu novembru 2015.

Z 30.aprila 2013 je stopil v veljavo ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)
. Vse delovne pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo teh sprememb, veljajo prejšnja določilia zakona. Posebno pozornost je potrebno posvetiti procesnim opravilom, ki jih mora oseba izvesti v zakonu določenih procesnih rokih. Prilagam slajde v pdf formatu, ki so jih strokovni sodelavci Zavoda za Zaposlovanje predstavili na delavnici z delodajalci v Mestni občini Nova Gorica 09.05.2013.

Z letom 2010 je stopil v veljavo Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), ki postopno uveljavlja standarde, ki prispevajo k ustvarjanju pogojev za enakopravnejše vključevanje invalidov v življensko in delovno okolje (prilagoditve javnih prevozov, prilagoditve osebnega vozila…)

Na seminarju ZDIS dne 7. in 8. junija 2013 nam je prof. Lea KOVAČ predstavila sistemske ukrepe v okviru aktivne politike zaposlovanja, ki ga izvaja Zavod za zaposlovanje Slovenije. Predstavljene so sistemske spodbude zaposlovanja invalidov, ki pomenijo predvsem spdbudo in oporo za delodajalcem pri zaposlovanju invalidov.  Prilagam slajde s tega predavanja.

Na seminarju ZVEZE DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE  6. in 7. decembra 2013 za vodstva aktivov delovnih invalidov v podjetjih so nam predstavili procese (za primer so nam predstavili Center poklicne rehabilitacije URI Soča iz Ljubljane) poteka poklicne rehabilitacije za invalide. ga. Andreja Švajger in ga. Tanja Korošec sta na  SLAJDIH predstavila vse segmente poklicne rehabilitacije. Posebej smo se osredotočili na možnosti vključevanja društev delovnih invalidov, ki lahko pomembno prispevajo k učinkovitosti procesa poklicne rehabilitacije.

SKLAD ZA SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV

Sklad odloča o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev, predvsem pri nadzoru nad izpolnitvijo obveznosti zaposlovanja določenega števila invalidov, subvencioniranju plač invalidov, stroških prilagoditve delovnega mesta, storitvah v podpornem zaposlovanju in drugih finančnih vzpodbudah v skladu z ZZRZI.

Sklad zagotavlja vrsto finančnih vzpodbud in sicer:

NAGRADA ZA PRESEGANJE KVOTE ZNAŠA 195,92 EUR za vsakega invalida nad kvoto = 25% minimalne plače. Zal je z novo UREDBO O DOLOČANJU KVOT – NAGRADA znižana na 20% kar pomeni 156,74 za vsakega invalid, ki ni invalid iz dela in ki presega kvoto. Oprto je še vprašanja, kaj pomeni dikcija “POSREDNI PRORAČUNSKI PORABNIKI”, ki po novem niso več upravičeni do nagrad za preseganje kvote. Upajmo da sem ne spadajo VSE INVALIDSKE IN HUMANITARNE ORGANIZACIJE, ki se prijavljajo na javne razpise občin oz. države.  Uredbo si poglejte na spletni strani SKLADA

ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE za vsa društva delovnih  invalidov Slovenije ORGANIZIRALA POSVET (26.11.2013 na Inštitut za rehabilitacijo invalidov) – na temo  – “Kako lahko NAGRADO in ODSTOPLJENA SREDSTVA PORABIMO” za spodbujanej zaposlovanja invalidov. Predstavitev zakonskih okvirov in možnosti nam je podala ga. Damijana Peterlin – MINISTRSTVO ZA DELO DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI. Več si poglejte v slajdih v prilogi

V okviru Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v okviru civilne družbe ugotavljamo možnosti uveljavljanja pravic iz naslova ZPIZ-1. Analiziramo stanje zavarovanca, se posvetujemo z strokovnimi inštitucijami s področja varstva pri delu, področja zdravstva pri delu in tehnologov v delovnih procesih. Vodilo nam je dogovarjanje, sporazumevanje in iskanje rešitev, ki je rezultat skupnega dela vseh treh sistemov, ki lahko kakorkoli prispevajo k prilagajanju pogojev dela preostali delovni zmožnosti.

Izvajamo usmerjevalne aktivnosti v postopkih, ko osebni zdravnik pripravi predolg ocene pred invalidsko komisijo ZPIZ-a. Pomagamo tako delodajalcem pri oblikovanju delovne dokumentacije in anamneze delodajalca, kot tudi pri pripravi anamneze zavarovanca, ki je vključen v ta postopek.

Zavarovanec – delavec, ki pride pred komisijo, ne pozna ciljev obravnave pred komisijo in običajno predstavi dejstva, ki so že itak predstavljena v medicinski dokumentaciji. Pri oceni statusa invalida mora težišče predstavitve temeljiti na težavah na delovnem mestu, ker komisija ugotavlja delovno zmožnost v povezavi z delovnim procesom oziroma poklicem, ki ga dela oziroma je usposobljen.

Če se delavec zavarovanec ne strinja z odločbo komisije na I. stopnji (ko se odloča o statusu invalida, % telesne okvare, oziroma pomoči in postrežbi), se lahko pritoži na II. stopnjo ZPIZ-a. O smiselnosti pritožbe se lahko zaprosi pravno mnenje “PRAVNO INFORMACIJSKI CENTER NEVLADNIH ORGANIZACIJ” (v nadaljevanju PIC). Zveza delavnih invalidov Slovenije ima z PIC sklenjeno krovno pogodbo, ki zagotavlja vsem društvom delovnih invalidov Slovenije pravno pomoč za svoje članstvo.

Pravna pomoč zajema:

pridobitev pravnega mnenja o smiselnosti pritožbe, priprava predloga razrešitve problema (dogovarjanje, mediacia..), priprava predloga pritožbe oz. tožbe na I., II. stopnji, priprava tožbe na delovnem sodišču, priprava tožbe na višjem sodišču.

PRI RAZREŠEVANJU SPOROV JE VEDNO NA PRVEM MESTU SPORAZUMNA REŠITEV, PRI KATERI PRIDOBIJO OBE STRANI – DELODAJALEC IN INVALID-DELAVEC.

NEKAJ TEMELJNIH PRAVIL V SPORIH PRI ODLOČITVAH ZPIZ-a

Procesni roki so ZAKON! Če zamudiš rok pritožbe ni POPRAVNEGA IZPITA. Ko dobiš odločbo na prvi stopnji SE TAKOJ POVEŽI Z VODSTVOM DRUŠTVA DELOVNIH INVALIDOV, ker tudi pravna stroka oz. pravna pomoč potrebuje določen čas za pripravo kvalitetnega mnenja oz. pritožbe. Ne se zanašat na dobrohotnost ZPIZ-a. Njihov problem ste 10 minut, ko ste obravnavani pred komisijo. Vaš problem  – slabe odločitve ZPIZ-a, pa lahko vplivajo na kvaliteto življenja celo življenje. Za sprejem odločitve o morebitni pritožbi se posvetujte iz različnih virov – več glav več ve.

 

VAROVANJE PRAVIC IZ ZAKONA O  DELOVNIH RAZMERJIH

Zakon o delovnih razmerjih uvršča invalide oz.  osebe s težjimi telesnimi okvarami med posebej varovane skupine delavcev (v nadaljevanju invalida). Gre za pravice, ki invalidu omogočajo bolj enakopraven odnos v procesu dela.

Nekaj najosnovnejših pravic:

odpuščanje delavcev-invalidov iz poslovnih razlogov je možen pod posebnimi pogoji določeni so dodatni dnevi dopusta za delavce s pridobljenim statusom invalida in telesno okvaro za delavce invalide se lahko zagotavlja nadomestil za prihod na delo pod ugodnejšimi pogoji kot za ostale delavce

Podrobnejše predstavitev zakonodaje s področja ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI DELOVNEMU INVALIDU IN POSLEDICE (Avtor mag. Senka Vrbica, univ.dipl.pravnica) predstavljamo v PDF prilogi