Predstavitev

 

mi_smo_vasa_moc.jpg

Medobčinsko društvo invalidov Goriške je društvo, v katero se združujejo invalidi zaradi ugotavljanja, zagotavljanja in zadovoljevanja posebnih potreb invalidov, medsebojne pomoči in uresničevanja in zastopanja svojih posebnih interesov. Društvo vključuje delovne invalide po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in tudi druge invalidne osebe, ki nimajo statusa delovnega invalida, pa zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar in oviranosti, ki jih pogojujejo oz.ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo same delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega življenja v okolju, v katerem živijo in delajo. Prilagamo statut_DI_MDI_goriske_koncni.pdf

Medobčinsko društvo invalidov Goriške s sedežem v Novi Gorici združuje preko 1.160 delovnih invalidov in deluje na območju občin Brda, Kanal, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Mestne občine Nova Gorica. Pokrivamo območje na katerem živi in dela preko 6.400 delovnih invalidov. Medobčinsko društvo delovnih invalidov Goriške je vključeno v  Zvezo delovnih invalidov Slovenije, ki vključuje 69 društev, ki združuje preko 58.000 članov. (Predstavljamo ½ vseh invalidov Slovenije, ki so vključeni v invalidske organizacije). V okviru Severno-Primorske pokrajine sodelujemo z društvi delovnih invalidov: MDI Krn iz Tolmina, Društvo delovnih invalidov Ajdovščina-Vipava, Društvo delovnih invalidov Dornberk in Društvo MDI Idrija-Cerkno. Prav tako uspešno sodelujemo z ostalimi invalidskimi organizacijami (Društvo Paraplegikov Severne Primorske, Društvo slepih in slabovidnih Severne Primorske in Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske).

tabela_invalidi4Društvo deluje na območju Občine BrdaObčine Kanal ob SočiMestne občine Nova GoricaObčine Miren-KostanjevicaObčine Šempeter-VrtojbaObčine Renče-Vogrsko.

vrnitev na seznam
 

 

Koordinacijski odbor društev invalidov Severno-Primorske regije vključuje pet (5) društev s 2.960 člani, kar predstavlja 4,9% vseh članov Zveze delovnih invalidov Slovenije. Iz tabele je razvidno, na območju kolikih občin posamezno društvo deluje. Štiri društva imajo status medobčinskega društva, tri so to vnesla tudi v naziv društva. Izjema je Društvo invalidov Dornberk, ki nima statusa občinskega društva in deluje na območju svoje krajevne skupnosti in nekaterih krajevnih skupnosti iz sosednjih občin.

Društva invalidov Severne Primorske skupaj pokrivajo 13 občin od 210 slovenskih občin. Grafikon prikazuje številčnost  članstva v posameznih društvih; Najštevilčnejši sta Medobčinsko društvo invalidov Goriške in Društvo invalidov Ajdovščina-Vipava, ki skupaj vključujeta kar 67% članstva v regiji.

 grafikon_SP_koordinacija

PREDSTAVITEV PROGRAMSKIH SMERNIC DELOVANJA DRUŠTVA

V programu za leto 2008 smo si zastavili izvedbo eksperimentalnega projekta INFORMATIKA – DELO JE SREČA INVALIDA v prizadevanjih za večjo zaposljivost invalidov, kontaktiranje s podjetniki za izvajanje motivacijskih delavnicah za vključevanje invalidov v delovno okolje, iskanje sistemskih podpornih rešitev SKLADA ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV, ZAPOSLITVENE ZAKONODAJE IN ZAKONOV S PODROČJA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA.

             Shema_sodelovanja.jpg

V okviru Zveze delovnih invalidov Slovenije smo eno od vodilnih društev, ki je hkrati nosilec računalniškega opismenjevanja na Goriškem – invalidska organizacija pri izvajanju programov na področju vključevanja invalidov v delovne procese. Vodstvo našega društva je sestavljeno pretežno iz »mladih invalidov«, ki spadajo v »aktivno kategorijo« zaposlenih oz. brezposelnih invalidov. V zadnjih štirih letih so prav dejavnosti s področja nudenja pomoči pri zaposlitvi tako delodajalcem, kot tudi invalidom, pritegnili v naše vrste preko 200 invalidov mlajše generacije.

Eno od ključnih nalog delovanja našega društva predstavlja vključevanje invalidov v delovne procese – skratka iskanje zaposlitve in ohranjanja delovnih mest za invalide. In prav na tem področju vidimo velike možnosti sodelovanja civilne družbe s podjetji. Pričakujemo seveda pomoč inštitucij, ki imajo dostop do sistemskih spodbud pri večanju možnosti in osveščanju družbe za zaposlovanje invalidov (Zavod RS za zaposlovanje, Sklad za spodbujanje zaposlovanja invalidov, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,…) ter vpliv na izvajanje programov, ki povečajo možnost zaposlitve oz. zagotavljajo ohranjanje obstoječih delovnih mest za invalide.

       Zaposlitveni sejem 2010       zaposl_sejem2       zaposl_sejem3

Nič manj pomemben segment našega delovanja predstavljajo posebni socialni programi, ki se financirajo tako iz sredstev FIHO, kot tudi iz sredstev lokalnih skupnosti. V tej zvezi smo si zastavili krepitev poverjeniške mreže »invalid-invalidu«  - ocenjujemo, da za celotno območje delovanja moramo vzpostaviti mrežo poverjenikov – invalidov z 51 člani, ki bi zagotavljala uspešno izvajanje posebnih socialnih programov za preko 6.700 invalidov, ki živijo na območju našega delovanje.

V našem članstvu imamo več kot 5% težkih delovnih invalidov, ki so vključeni tudi v druge invalidske organizacije. Na tem segmentu bomo iskali programske povezave, da bomo zagotovili optimalne učinke pri skupnih vlaganjih v posebne socialne programe za te invalide.

Športno področje bo še naprej pomembna motivacija za preko 280 članov našega društva. V letu 2010 smo opremili z vso potrebno opremo delavnico "MALA ŠOLA ŠAHA" . Trenutno se delavniceudeležuje v  povprečju 10 invalidov.  Izvajamo tudi delavnice digitalne fotografije, ki se odvijajo delno v učilnici, delno pa v naravi pri iskanju raznih motivov, senc, učenja opazovanja.

Velik povdarek dajemo tudi funkcijskem usposabljanju s področja informatike s ciljem povečevanja neodvisnosti predvsem invalidov z večjimi gibalnimi omejitvami.

V vseh 6 občinah bomo dali pobude za ustanavljanje svetov invalidov pri občinskih svetih. V vseh občinah bomo igrali povezovalno vlogo pri izvajanju aktivnosti »Občina po meri invalida.«

Izvajali bomo tudi dopolnilno dejavnost (prodaje SIOL-ovih paketov  za invalide), izvajanje usposabljanja za upokojence, prodaja izdelkov invalidskih delavnic ) s ciljem zagotoviti dopolnilna sredstva za izvajanje posebnih socialnih programov.

Velik povdarek bomo dali tudi našemu prispevku pri vsebinski nadgradnji programov, ki jih izvajamo na področju koordinacije Zveze delovnih invalidov Slovenije, kot tudi programov na nacionalni ravni. (Srečanje na Boču, Srečanje na KOPAH, vsebinska nadgradnja programov – seminarjev  in delavnic).

Aktivno bomo sodelovali tudi v projektih, ki jih bomo izvajali skupaj s sindikati, posebej s Zvezo sindikatov azbestoznih bolnikov Slovenije. 

vrnitev na seznam

   

 1. KREPITEV LAIČNE SOCIALNE MREŽE – INVALID INVALIDU
 2. KREPITEV SODELOVNJA MED INVALIDSKIMI ORGANIZACIJAMI NA GORIŠKEM
 3. VZPOSTAVLJANJE PARTNERSKEGA ODNOSA MED DRUŠTVOM IN OBČINAMI
 4. ORGANIZIRANJE DNEVOV ODPRTIH VRAT
 5. OBMEJNO SODELOVANJE Z MEDOBČINSKIM DRUŠTVOM INVALIDOV GORIŠKE
 6. SODELOVANJE S CENTROM ZA SOCIALNO DELO
 7. SODELOVANJE Z ZAVODOM ZA ZAPOSLOVANJE
 8. SODELOVANJE Z ZPIZ-om
 9. SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENO ZAVAROVALNICO
 10. ORGANIZACIJA DRUŽABNIH SREČANJ ZA INVALIDE
 11. IZVAJANJE TERAPEVTSKI DELAVNIC NA SOCIALNEM PODROČJU
 12. IZVAJANJE DELAVNIC ROČNIH DEL
 13. IZVAJANJE RAČUNALNIŠKIH DELAVNIC
 14. SODELOVANJE Z DELODAJALCI – KVOTNI SISTEM, JAVNA DELA, INVALIDSKA PODJETJA
 15. UDELEŽBA NAŠIH ČLANOV NA SEMINARJIH ZDIS-a
 16. SODELOVANJE V OKVIRU PROJEKTOV ZDIS-a
 17. NUDENJE PRAVNE POMOČI INVALIDOM

 

vrnitev na seznam
 

Medobčinsko društvo invalidov Goriške izhaja iz prvotnega Društva invalidov Nova Gorica, ki je bilo ustanovljeno leta 1977. Pred tem je na območju Severne Primorske delovalo enovito Društvo invalidov, ki je delovalo na območju upravnih enot Tolmina, Ajdovščine in Nove Gorica.

Čeprav smo 30. obletnico Medobčinskega društva invalidov Goriške obeleževali v letu 2007 se porajajo neskladja med zgodovinskimi dejstvi, ki jih sestavlja nepopolen mozaik zgodovine. Medobčinsko društvo invalidov spada med ustanovitelje takratne Zveze društev telesnih invalidov SR Slovenije. ZDIS je v letu 2009 praznoval 40 letnico, kar pomeni, da obstoj našega društva sega najmanj pred letom 1969. Takratno Medobčinsko društvo telesnih invalidov Nova Gorica s podružnicami Nova Gorica, Ajdovščina in Tolmin je pokrivalo tri sedanje Upravne enote (UE Nova Gorica, UE Tolmin in UE Ajdovščina). Iz arhiva Zveze društev telesnih invalidov SR Slovenije izhaja, da je v tistem obdobju (leta 1972) obstajalo Društvo telesnih invalidov Idrija, ki pa je v letu 2009 praznovalo 40. letnico obstoja. Nujno bo potrebno raziskati in dopolniti zgodovinska dejstva in morda spremeniti sedanja vedenja, da korenine našega društva izvirajo izpred več kot 40 let.

Dva meseca po republiški ustanovni skupščini Zveze telesnih invalidov Slovenije najavi svojo skupščino tudi iniciativni odbor iz Nove Gorice, ko prosi za dodatne izvode statut Zveze in sporoča v Ljubljano 30. marec 1969 kot datum ustanovne skupščine telesnih invalidov Nova Gorica. 

 

V prilogah vam predstavljamo izbor gradiva iz obdobja 1977-2007.

vrnitev na seznam

===========================================================